Velkoobchodní ceník vodoměrů a měřičů tepla Bmeters


Konkrétní velkoobchodní ceník Vám zašleme, prosím kontaktujte nás na čísle 734 448 899, bmeters@maddeo.cz


Obchodní a dodací podmínky

Dodání zboží, doprava:  Měřidla jsou dodávána včetně prvotního ověření, které je zahrnuto v ceně měřidla. Měřidla dodáváme na místa určená odběratelem prostřednictvím smluvního dopravce. Cena dopravy je účtována dle skutečnosti. V případě dodání zboží na EUR paletě je paleta zpoplatněna částkou 250 Kč/ks bez DPH nebo vrácena dopravci po vzájemné dohodě (pokud se tak nestane, bude paleta EUR dodatečně vyfakturována).
 
Termín dodání: U skladových položek je standardní termín dodání do 5-ti pracovních dnů, ostatní položky do 4 – 6 týdnů od objednání. Po dohodě jsou možné také expresní dodávky do 24 hodin.
 
 
Záruky: Na všechny výrobky poskytujeme standardní záruku 24 měsíců. 
Servis: Na všechna měřidla zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Zaroveň zajišťujeme i následné ověření měřidel včetně jejich oprav v autorizovaných metrologických střediscích.
 
Ceny: Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH a bez dopravy.
  Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, cen a obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Platba Splatnost faktur je 14 dní, pokud není sjednáno jinak
 
Doprava zdarma Při minimálním odběru zboží v hodnotě 20 tis. Kč bez DPH je doprava po ČR zdarma.
Vrácení zboží

V případě standardního zboží lze pouze výměnou za jiný druh zboží.

V případě nestandardního sortimentu - zakázkového zboží (tato skutečnost bude oznámena v potvrzení objednávky), není možné vrácení zboží. U tohoto sortimentu bude vždy požadováno uhrazení 50% ceny zboží.

 
Ujednání o DPH Ujednání o DPH - Odběratel, dále jako partner, tímto výslovně prohlašuje, že je registrován jako plátce DPH podle platných obecně závazných právních předpisů. Partner se touto smlouvou zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy oznámí bez zbytečného odkladu (do sedmi dnů) Maddeo CZ jakoukoli změnu v údajích týkajících se jeho registrace k DPH. Pro případ porušení této povinnosti se Partner zavazuje nahradit Maddeo CZ peněžní formou škodu, která jí v důsledku porušení této povinnosti vznikne. Partner a Maddeo CZ dále výslovně prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že si po dobu účinnosti této smlouvy vzájemně oznámí změnu v tomto údaji (tj. že nabyl či pozbyl status nespolehlivého plátce), a to do tří (3) pracovních dnů od právní moci rozhodnutí příslušného finančního úřadu. Pro případ porušení této oznamovací povinnosti nebo uvedení nepravdivého prohlášení dle tohoto ustanovení některou ze smluvních stran, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč/porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
Ostatní ujednání

Odběratel vystavením objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami bez výhrad.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, parametrů a cen.

 
Platné od 1.9.2017